GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Obsah a účel dokumentu

 1. Zde najdete informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.realitybednar.cz, našimi klienty a zájemci o naše služby a produkty.

 2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás s Vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

 3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto již nyní postupujeme při zpracování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

 4. Předpokládáme, že veškeré údaje, které nám sami poskytnete, jsou údaji pravdivými, aktuálními a že v případě, kdy dojde v tomto směru ke změně, budete nás o ní bez zbytečného prodlení informovat, abychom my mohli zjednat nápravu.

Správce osobních údajů

 1. Petra Bednářová, IČ 05663164,
  se sídlem Rooseveltova 118/36, Olomouc (dále jen "Správce")
  kontaktní e-mail: petra@realitybednar.cz, naše webové stránky: www.realitybednar.cz.

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme

 1. Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. zejména v souvislosti se zprostředkováním nákupu, prodeje, pronájmu či podnájmu nemovitých věcí), při osobním kontaktu (včetně údajů předaných při prohlídkách nemovitostí), telefonicky, písemně, e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky.

 2. Ve výjimečných případech zpracováváme i údaje, které sami zveřejníte na internetu, zejména na sociálních sítích (např. Facebook).

 3. Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít Váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s Vaším souhlasem.

 4. Na základě Vašeho souhlasu může dojít ke zpracování cookies za účelem efektivní práce s webovou stránkou (Google Analytics).

 5. Pro naši možnost Vás oslovit také v určitých případech využíváme remarketingové kódy, abychom Vám mohli zobrazit náš inzerát (Sklik, Google AdWords).

 6. Při využití poptávkového formuláře či reakci z inzerátu zpracováváme: jméno a příjmení, e-mail, telefon.

 7. V případě přípravy/uzavření smlouvy zpracováváme povinné náležitosti: jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, kontaktní telefonní číslo, e-mail, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsme Vám poskytli, Váš rodinný stav (nezbytné v případech transakcí s nemovitostmi ve společném jmění manželů), údaje o nemovitých věcech, jejichž prodej vám zprostředkováváme (ve spojení s dalšími údaji).

K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje

 1. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

  - abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat Vám Vámi objednané služby a vést i s tím související komunikaci s Vámi

  - právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi a takovou povinností může být např. příprava kupní smlouvy na zprostředkovávanou nemovitost

  - přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané, ale může jít i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky

  - k tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi a po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

 2. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

  - abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a daňového práva a povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřením proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ("AML zákon")

  - doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

 3. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

  - oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací, proto Vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme

  - oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy a pro tyto účely po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo

  - tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou a pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

  - oprávněným zájmem je dále přímý marketing a pro zasílání obchodních sdělení můžeme údaje zpracovávat až 5 let.

 4. Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

  - pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich realitních služeb a tento Váš souhlas budeme k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejste našim klientem

  - před tím, než nám Váš souhlas udělíte, budeme Vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat

  - svůj souhlas můžete kdykoli odvolat

  - pokud však některé Vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu, budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání Vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

Zpřístupnění osobních údajů třetím osobám

  - se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů, kdy se jedná zejména o spolupracující účetní, advokátní kanceláře, notářské kanceláře, marketingové poskytovatele, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací a z těmito zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby Vaše údaje zůstaly v bezpečí, přičemž každý ze zpracovatelů má přístup jen k té části osobních údajů, které jsou nezbyteně nutné pro jeho práci

  - aktuální seznam zpracovatelů: 

 • Google (cookies, údaje z webu)
 • Seznam (cookies, údaje z webu)
 • Facebook (pokud jste fanoušky naší Facebookové stránky)  

- osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

 1. Právo na přístup k osobním údajům - jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

 2. Právo na výmaz osobních údajů (právo "být zapomenut") - v případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje.

 3. Právo na omezení zpracování - máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.

 4. Právo na přenositelnost údajů - máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci a je-li to technicky proveditelné máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

 5. Právo vznést námitku - v případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely. oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

 6. Právo podat stížnost u dozorového úřadu - pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz.

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat písemně na e-mailu petra@realitybednar.cz, telefonicky na tel. 605 587 425.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.realitybednar.cz.

Toto znění je účinné od 25. května 2018.